ubuntu下建立系统菜单

今天偶然要装个Luma QQ, 然后顺便把QQ程序放在菜单里。

seven@2ports~$ sudo gedit /usr/share/applications/LumaQQ.desktop 输入如下内容: [Desktop Entry] Name=LumaQQ Comment=QQ Client Exec=/opt/LumaQQ/lumaqq //qq的安装位置 Icon=/opt/LumaQQ/QQ.png //qq快捷方式的图片位置 Terminal=false Type=Application Categories=Application;Network; //快捷方式所在的位置 存编辑过的文件 安装完成后的快捷方式在(应用程序 -> Internat -> LumaQQ)